Privacy verklaring

 

Over de privacyverklaring

10 Cate Games geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van 10 Cate Games De ingangsdatum voor de geldigheid van deze verklaring is 30 april 2021. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met 10 Cate Games. U vindt de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om u – anders dan op uw verzoek – op een later moment te benaderen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Dit zijn metagegevens zoals uw IP-adres, webbrowserversie en besturingssysteem.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan 10 Cate Games op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus bewaren zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens uitsluitend naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Zie voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan 10 Cate Games. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan 10 Cate Games. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan 10 Cate Games. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan 10 Cate Games. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van 10 Cate Games Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkel software

WordPress

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, kunnen met deze partij gedeeld worden. WordPress, heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

 

 

Webhosting

Mijndomein.nl

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Mijndomein.nl. Mijndomein.nl verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mijndomein.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Mijndomein.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Infrastructuur

Ziggo

10 Cate Games neemt infrastructuur af van Ziggo in de vorm van een internetverbinding. In die hoedanigheid heeft technisch personeel van Ziggo toegang tot data die over deze lijn wordt verstuurd. Wij dragen er echter zorg voor dat deze data middels encryptie veilig verstuurd wordt. Wij beveiligen onze webpagina’s met SSL (HTTPS)-encryptie. Ziggo zal bovendien nooit data van ons voor eigen doeleinden gebruiken.

 

 

Technische ondersteuning

PIM! Webdesign

Voor ondersteuning op het gebied van technische infrastructuur maken wij gebruik van de diensten van PIM! Webdesign. Technisch personeel van PIM! Webdesign heeft inzage in uw persoonsgegevens zoals deze binnen onze infrastructuur bestaan. PIM! Webdesign is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht en zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

 

 

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven middels MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’-link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. Het betreft de volgende noodzakelijke gegevens:
E-mailadres

Voor -en achternaam

Voor het opslaan en verwerken van al deze gegevens zullen we u om toestemming vragen.

MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Mijndomein.nl

Wij maken voor zakelijk e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijndomein.nl. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Google Analytics

Voor het analyseren van het gebruik op onze website, maken we gebruik van Google Analytics. Deze software legt de volgende metagegevens vast:
IP-adres
Browserversie
Besturingssysteem
Websitegebruik

Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. De volgende tool: Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – is te installeren op uw web browser. Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.
Deze gegevens worden 38 maanden bewaard.

 

 

 

Marketing

Google

Voor analyse doeleinden en het gericht tonen van advertenties op Google, Google Display netwerk en Youtube maken wij gebruik van de Google AdWords remarketing service. Deze plaatst een cookie op uw computer. Tijdens uw bezoek aan onze website wordt een gebruikersprofiel opgebouwd.

Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor Google Analytics for Display Advertising door de Google Ads Settings page te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google en voor 18 maanden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Facebook

Voor analyse doeleinden en het gericht tonen van advertenties op Facebook maken wij gebruik van de Facebook pixel. Deze plaatst een cookie op uw computer. Tijdens uw bezoek aan onze website wordt een gebruikersprofiel opgebouwd.
Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

 

Winacties

Winacties Bij winacties op Facebook verzamelen wij geen andere gegevens dan hierboven vermeld. Door te reageren op de winactie, gaat de deelnemer ermee akkoord dat wij de naam van de winnaar bekend maken via onze Facebook wall. Tevens vragen wij de adresgegevens van de winnaar met als enkel doel om de gewonnen prijs op te kunnen sturen. Zie voor meer informatie: ‘Verzenden en Logistiek‘.

 

GoogleForms

Om de deelname aan verschillende winacties, prijsvragen en reviewverzoeken mogelijk te maken, maken wij gebruik van Google Forms. Wij verzamelen uw gegevens enkel tot doel om de winnaar van de desbetreffende actie te kunnen benaderen. Na de prijsuitreiking word het formulier inclusief alle ingezonden deelnames verwijderd.

De winnaar wordt na het verstrijken van de deelnamedatum door ons per e-mail op de hoogte gesteld. Daarbij worden de adresgegevens gevraagd met als doel om de gewonnen prijs te kunnen opsturen. Zie voor meer informatie: ‘Verzenden en Logistiek‘.

 

Betalingsverwerkers

Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt de volgende gegevens:

Naam

Adres

Woonplaatsgegevens

Betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. De persoonsgegevens met betrekking tot aankopen worden door Mollie vijf jaar bewaard.

 

Verzenden en logistiek

Bezorgdienst

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van onze bezorgdienst voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarom noodzakelijk dat wij de volgende persoonsgegevens delen:
Naam

Adres

Woonplaatsgegevens

De bezorgdienst gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat onze bezorgdienst onderaannemers inschakelt, stelt onze bezorgdienst uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Wederverkopers

Als u een bestelling op de website van 10 Cate Games plaatst en daarbij gebruik maakt van een van de aangeboden wederverkopers, gaat u ermee akkoord dat we de volgende persoonsgegevens met de gekozen wederverkoper delen:
Naam

Adres

Woonplaatsgegevens

Onze wederverkopers gebruiken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.